Wiadomości:

Działki Kraków Nowa Huta Czyżyny

Działki Kraków Nowa Huta Czyżyny, Działka na sprzedaż, Kraków małopolskie, o powierzchni 1912m2, pokoje 999, w cenie 1859800 zł.

Działki Kraków Nowa Huta Czyżyny, o powierzchni 1912m2, w cenie 1859800 zł.

Działka na sprzedaż Kraków małopolskie

Syndyk PPU REMAK-KRAK Sp. z o.o. w upadłości
Biuro Syndyka: ul. Ciepłownicza 19, 31-587 Kraków
tel. (12) 444 74 38, 609 694 210, e-mail: syndykmg@interia.pl

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w drodze nieograniczonego przetargu ofertowego
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-magazynowym
z częścią socjalno-administracyjną, położonej na działkach nr 183/10 i 185/7 w Krakowie,
przy ul. Ciepłowniczej 19, dzielnica Nowa Huta, obręb 55, o powierzchni 1 912 m2,
będących w użytkowaniu wieczystym, objętych księgą wieczystą KR1P/00525394/9,
opisanej przez rzeczoznawcę majątkowego Sylwię Musiał w operacie szacunkowym z 10.05.2017 r.
za cenę wywoławczą 1 859 800 zł.


Przystępujący do ww. przetargu zobowiązani są do złożenia oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami stosownie do zapisów § 11 regulaminu przetargu oraz wpłacenia wadium, którego wysokość, sposób zapłaty i rozliczenia określa § 7 regulaminu przetargu.
Ofertę zakupu spełniającą wymogi zawarte w ogłoszeniach i regulaminie przetargu przystępujący do przetargu winni złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg PPU REMAK-KRAK Sp. z o.o. w upadłości”, najpóźniej w terminie do dnia 24.06.2020 r. w Biurze Syndyka – adres jw. do godz. 12:00, pod rygorem nie dopuszczenia do przetargu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2020 r. w Biurze Syndyka o godz. 10:00.
Wszelkie informacje dotyczące przetargu, treści regulaminu, przedmiotu sprzedaży i jego wyceny, należnego podatku VAT, można uzyskać pod numerami telefonów jw. oraz w Biurze Syndyka.
Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia ww. przetargu bez wybrania oferty, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz prawo do przeprowadzenia dodatkowego przetargu wśród uczestników, którzy zaoferują tę samą cenę nabycia i taki sam sposób zapłaty.