Wiadomości:

działka zabudowana

cena: 145822 zł

Działka Sprzedam

świętokrzyskie Złota Chroberz
Kontakt
oferta archiwalna
działka zabudowana
3700
-
rolno-budowlana
prąd, woda
-
-
-
-

Syndyk masy upadłości Zofii Badury w upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na działce 1043 o powierzchni 0,37 ha w Chrobrzu w gminie Złota, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Pińczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KI1P/00035676/4,
za cenę nie mniejszą niż 145 822,50 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 50/100 ) – stanowiącą 75% wartości oszacowania.
Oferty należy składać na piśmie wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, na której należy umieścić dopisek „Oferta na zakup nieruchomości – Zofii Badury w upadłości”.
Oferta winna zawierać:
a) dane oferenta: imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania w przypadku osób fizycznych, nazwę lub firmę i adres siedziby, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, oraz nr telefonu kontaktowego, ewentualnie adres e-mail wraz z oświadczeniem, że oferent wyraża zgodę na doręczanie korespondencji na podany adres, w przypadku przedsiębiorców numer KRS lub CEIDG oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne, a w przypadku oferentów składających oferty przez pełnomocników – dokument pełnomocnictwa;
b) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży;
c) oświadczenie woli zawarcia z syndykiem umowy sprzedaży na warunkach określonych w regulaminie sprzedaży z podaniem w walucie polskiej oferowanej ceny zakupu przedmiotu sprzedaży;
d) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i niewnoszeniu z tego tytułu zastrzeżeń;
e) podpis oferenta albo podpisy osoby lub osób umocowanych do działania w imieniu oferenta, niebędącego osobą fizyczną, na ofercie i oświadczeniach;
f) aktualny odpis z właściwego rejestru z podpisami osób uprawnionych do reprezentacji
(w przypadku oferentów będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi);
g) w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do sprzedaży z wolnej ręki;
h) wszelkie zezwolenia, zgody i upoważnienia, jeżeli są one wymagane prawem.

Oferta winna zostać złożona w biurze syndyka na adres: Kancelaria Syndyka Anna Garbacz
ul. Unruga 8, 25-228 Kielce.
Oferty należy składać w terminie do 16 lipca 2020 r. do godz. 12:00.
Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do sprzedaży, zobowiązany jest wpłacić na co najmniej dzień poprzedzający otwarcie ofert sumę pieniężną stanowiącą wadium, na rachunek bankowy upadłego w wysokości: 14 000,00 zł (czternaście tysięcy złotych) nr: 73 1050 1429 1000 0022 8687 8901.
W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert, syndyk przed wyborem oferty przeprowadzi dodatkową licytację ustną pomiędzy oferentami.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lipca 2020 r. godz. 12:15
w Kancelarii Syndyka, ul. Unruga 8, 25-228 Kielce.
Koszty związane z zawarciem umowy, w tym ewentualne obciążenia publiczno-prawne, ponosi kupujący.
Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Kancelarii Syndyka przy ul. Unruga 8, 25-228 Kielce, tel. kom. 509 453 990, e-mail: biuro@syndykkielce.pl.

Data dodania: 2020-06-26 10:44

s