Wiadomości:

Syndyk sprzeda nieruchomość w Bełchatowie

cena: 673600 zł

Działka Sprzedam

łódzkie Bełchatów
Kontakt
oferta archiwalna
Syndyk sprzeda nieruchomość w Bełchatowie
16310
-
budowlana
-
-
-
-
-

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI NEOTECH SP. Z O. O.
W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W TUŁOWICACH [KRS: 0000260572, NIP: 9512187785, REGON: 140628017]
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO NEOTECH SP. Z O. O.
W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W TUŁOWICACH
SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI – W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

Syndyk masy upadłości Neotech sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Tułowicach, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 162/19 zaprasza do składania ofert zakupu:

1.nieruchomości gruntowej (stanowiącej działkę̨ nr 36/30 o powierzchni 16 310 m2, która jest zabudowana budynkami przemysłowymi i budynkiem biurowym oraz niezbędną infrastrukturą) położonej w Bełchatowie [woj. łódzkie], zapisanej w KW pod nr PT1B/00059702/1, za cenę nie niższą niż: 673 600,00 PLN + ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Charakterystyka oferty:
1.przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego – ofertowego, nieograniczonego z dnia 16.06.2020 r.;
2.kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
3.ceny wywoławcze ww. nieruchomości to kwota wynikająca z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Hanny Szeluk-Bojko [uprawnienia państwowe 5566] w dniu 01.12.2019 r., biorąc za podstawę wartość wynikającą
z wymuszonego charakteru sprzedaży;
4.oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028), ul. Francuska 34 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez Syndyka Masy Upadłości, tj. do dnia 31.07.2020 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 16:00,
z adnotacją „NIE OTWIERAĆ - NEOTECH - BEŁCHATÓW - PRZETARG”;
5.warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla syndyka masy upadłości wadium w kwocie 67 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 45 1090 1186 0000 0001 4287 2272 [Santander Bank Polska S.A. kod SWIFT: WBKPPLPP]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na ww. rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
6.rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028),
ul. Francuska 34, w dniu 31.07.2020 r. o godzinie 16:15;
7.w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą̨ tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 5% wartości, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Francuska 34, 40-028 Katowice), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie określonej przez Syndyka Masy Upadłości; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 5 000,00 PLN;
8.koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
9.zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiąc od dnia wyboru oferenta;
10.nieruchomości sprzedawane są w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Postanowienie Sędziego komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż, operat szacunkowy oraz regulaminy wraz z załącznikami dostępne są pod adresem: www.neotech.kubiczekm.com.

Data dodania: 2020-06-26 10:50
Data modyfikacji: 2020-06-26 11:02

s