Wiadomości:

Działka rolna 0,4891 ha Lisewo, gm. Krokowa

cena: 44000 zł

Działka Sprzedam

pomorskie Krokowa Lisewo
Kontakt
792 ... ... Pokaż numer
Działka rolna 0,4891 ha Lisewo, gm. Krokowa
4891
-
rolna
-
-
-
-
-

Wyślij wiadomość

Wyślij

Syndyk masy upadłości Grzegorza Reszki nieprowadzącego działalności gospodarczej ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,4891 ha, zlokalizowanej w Lisewie, obręb Krokowa, gmina Krokowa, składającej się z działki ewidencyjnej nr 58/10, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą o nr GD2W/00061884/9.
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 0,4891 ha, zlokalizowana w Lisewie, obręb Krokowa, gmina Krokowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr 58/10. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą o numerze GD2W/00061884/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wejherowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku. Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy na czas nieokreślony.
2. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenach rolniczych. Odrębne ograniczenia w nabyciu nieruchomości rolnej stanowi ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2020.1655 t.j. z dnia 2020.09.28).
3. Cena wywoławcza wynosi 44.000,00 (czterdzieści cztery tysiące) złotych.
4. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiających zapoznanie się z ich treścią bez otwarcia lub uszkodzenia koperty, do dnia 23 kwietnia 2021 r. w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10 lub przesłać je na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy listami poleconymi (decyduje data faktycznego wpływu oferty do Sądu).
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1/10 sumy ceny wywoławczej netto, to jest w kwocie: 4.400,00 (czterech tysięcy czterystu) złotych. Wymagane wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy syndyka prowadzony dla masy upadłości Grzegorza Reszki 29 1020 5558 0000 8802 3397 7943 (PKO Bank Polski – konto Inteligo) do dnia 23 kwietnia 2021 r.
6. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 27 kwietnia 2021 r. o godzinie 10.00, sala B65 w gmachu Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10.
7. Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania oraz prawo do niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
8. Regulamin przetargu dostępny jest w aktach sprawy 103/20/JW oraz w kancelarii Syndyka - tel. 792 239 284, e-mail: gabryelska.marta@gmail.com.

Data dodania: 2021-02-22 13:24