Logowanie
Wiadomości:

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną.

cena: 433500 zł

Komercja Sprzedam

małopolskie Gródek nad Dunajcem Podole-Górowa
Kontakt
606 ... ... Pokaż numer
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną.
grunt Handlowo-usługowy
185
magazynowy
5
-
-

Wyślij wiadomość

Wyślij

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 29/21/S informuje, że na mocy postanowienia Sędzi Komisarz z dnia 26 czerwca 2024 roku uzyskał zgodę na sprzedaż
z wolnej ręki za cenę najwyższą z oferowanych, prawa własności nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 255, o powierzchni 0,24 ha położonej w miejscowości Podole Górowa pod numerem porządkowym 155, gm. Gródek nad Dunajcem, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr NS1S/00029270/5. Nieruchomość zabudowana jest obiektem hurtowni materiałów budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i jego wycena zawarte są w operacie szacunkowym, który znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie (tel.: 606876456, adres mailowy: konkursofertsjz@op.pl oraz w aktach postępowania upadłościowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw
upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sygn. akt VIII GUp 677/20

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w formie konkursu ofert, za cenę nie niższą niż 433 500,00 zł (czterysta trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych). Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w języku polskim, w terminie do dnia 1 sierpnia 2024 r do godziny 17.00, w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie i wpłacenie w tym terminie wadium w wysokości 44 000,00 zł na rachunek bankowy funduszy masy upadłości. Szczegółowy regulamin konkursu ofert znajduje się
w kancelarii syndyka.

Oferty można też przesłać listem poleconym na adres kancelarii syndyka z tym, że o ważności dotrzymania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii, a nie data jej nadania.
O ważności wpłaty wadium decyduje data uznania konta funduszów masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 2 sierpnia 2024 roku o godz. 10.00 w Kancelarii Syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu ofert lub unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania, tj. do momentu podpisania umowy przeniesienia własności przedmiotu konkursu.

Data dodania: 2024-07-10 10:53
Data modyfikacji: 2024-07-10 11:07